Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Huidige werkzaamheden 2016-2017 (Fase 10B)

Lot 1: Restauratie binnenparement en herinrichting dwarsbeuk
Na het middenschip, de zijbeuken en de zuidelijke zijkapellen (fase 10A), wordt nu de dwarsbeuk op dezelfde wijze gerestaureerd. De wanden en bundelpijlers worden gereinigd en met een dun laagje kalk afgewerkt. De restauratie van de gewelven wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Denys.
Het restaureren van de gewelfschilderingen gebeurt door de hiervoor erkende tijdelijke vereniging Bernard Delmotte - Viering. Er wordt op dezelfde manier te werk gegaan als bij de restauratie van de fases 9 en 10A. Meer informatie over de toegepaste restauratietechnieken kan je lezen op het infopaneel van fase 10A.
Bij de herinrichting van het transept (kruisbeuk) worden er nieuwe inkomportalen geplaatst en wordt de weekkapel vernieuwd en heringericht. De huidige houten inkomportalen aan het noord- en zuidtransept worden vervangen door nieuwe inkomsassen. Het noordelijke portaal biedt toegang tot de vernieuwde weekkapel en de sacramentskapel. De inplanting van de huidige weekkapel blijft behouden, maar het aantal zitplaatsen wordt groter.
De nieuwe inkomsas van het zuidelijke portaal wordt gecombineerd met een museumwinkel die ook dienst zal doen als infopunt en ticketshop. De museumwinkel wordt voorzien van zitruimte voor de bezoekers.
Een nieuwe constructie integreren in een eeuwenoud gebouw is niet altijd evident. Daarom is geopteerd om de vormentaal van de nieuwe portalen te laten aansluiten bij de gotische Sint-Pieterskerk. Door de lichte opbouw van de staalstructuur met gelaagd glas en houten lamellen die de opgaande lijn van de gotische architectuur volgen, wordt de verticaliteit van de ruimte benadrukt.
Ook is er bijzondere aandacht besteed aan de lichtspel in de nieuwe ruimtes. Zowel in de inkomsassen als in de museumwinkel en weekkapel wordt rechtstreekse lichtinval mogelijk door beglaasde inkomdeuren. Door de in glas uitgevoerde plafonds wordt er onrechtstreekse lichtinval gecreƫerd via de transeptramen aan de noord- en zuidkant.
Naast de ambitie om voor natuurlijk licht te zorgen, was de algemene leesbaarheid van de constructie en de openheid naar de kerk toe een belangrijk punt. Door het veelvuldig gebruik van glas bieden de inkomsassen een direct zicht op het kerkinterieur. Bij het binnenkomen van de kerk krijgt de bezoeker meteen een doorkijk naar het interieur en loopt hij niet tegen gesloten wanden op zoals vandaag het geval is. Tegelijkertijd zorgen de lamellen enigszins voor privacy; vanuit een loodrecht oogpunt heeft de bezoeker een open zicht maar vanuit een zijwaarts perspectief belemmeren de lamellen de doorkijk.
Tenslotte wordt het altaarpodium vernieuwd: een halfcirkelvormig platform vervangt de huidige rechthoekige constructie. Het altaar zelf blijft behouden.

Lot 2: Restauratie kunstpatrimonium - torenmaquette

De maquette van de toren van de kerk, door Joost II Metsijs gemaakt in opdracht van het stadsbestuur van Leuven in 1524, wordt gerestaureerd door hoofdaannemer IPARC. De toren in witte Avesnes steen werd in de 19de eeuw met dezelfde natuursteen en gips bijgewerkt. In 1935 volgde er nog een restauratie, ditmaal met krijtsteen van Rochefort en een gipsspecie en verhuisde de toren naar zijn huidige plaats aan het zuidportaal.
Er zullen enkele proefrestauraties uitgevoerd worden die zullen uitwijzen welke technieken gepast zijn voor de reiniging en restauratie van de maquette. Ook het baksteenmetselwerk van de muur achter de maquette wordt meegenomen in de restauratie.
Verder wordt de sculptuur van Sint-Jozef met kind en het muurgrafteken van Guillaume Van Borkel gerestaureerd.
Tekst & afbeeldingen:© Arter
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 24-07-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer