Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   
INTIEME VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE IN SINT LAMBERTUS

Heverlee, 6 juni 2023

© Sint Lambertus Heverlee

Op 21 mei ontvingen 10 kinderen voor de eerste keer de communie in de Sint-Lambertuskerk. Het afgelopen jaar werden ze goed voorbereid door Pauline, Prena, Elisa en Emilai. Ze kwamen bijeen op 6 zaterdagmiddagen waarbij ze aansluitend de eucharistie meevierden.
De kinderen deden ook mee met het Sterzingen, en gingen naar de Kinderkruisweg en gezinsvieringen. Voor Sofie en Sara was het nog best lastig omdat ze net voor het begin van de catechese uit het buitenland in Belgie waren gekomen.
Ieder maand was er ook een kinderwoorddienst speciaal voor hen.

Bij de Eerste Communieviering zongen de kinderen goed mee. De vader van Joachim speelde mee op de gitaar. We wensen hen ook Gods nabijheid toe, iedere keer als zij de communie ontvangen.

Pastoor Gerben Zweers , parochiefederatie Heverlee

Bedevaart naar Banneux

Heverlee, 6 juni 2023

POOLS TUINFEEST BIJ PASTORIE EN PASTOORS DIE TOUWTREKKEN

Heverlee, 6 juni 2023

© Poolse gemeenschap

Op 4 juni hield de Poolse gemeenschap die kerkt in de Sint Lambertuskerk haar jaarlijkse tuinfeest voor parochianen. De tuin van de pastorie aan de Jules van de Bemptlaan leent zich daar uitstekend voor.

Het was prachtig weer, en dat was ook fijn voor pater Damian van de Poolse gemeenschap die zijn 18-jarig priesterfeest vierde.
Er werden Poolse worsten gebraden, er waren verschillende Poolse cakes en er was veel gezelligheid.
De vele kinderen deden samen met hun ouders spelletjes.
Pater Damian en pastoor Zweers deden allebei mee aan een touwtrekwedstrijd. Pater Damian won... maar die had toch net wat meer mensen aan zijn zijde.

Pastoor Gerben Zweers , parochiefederatie Heverlee

LECTOREN UIT REGIO BIJEEN IN SINT LAMBERTUSKERK

Heverlee, 3 juni 2023

Sinds drie jaar zijn de oude dekenaten verdeeld in vier regio´s. Aan het hoofd van iedere regio staat een deken.

© Gerben Zweers

Onze deken heet Patrick Maervoet en woont op de pastorie in Heverlee. Soms is dat nog verwarrend voor de parochianen van de Sint Lambertusparochie.
Er woont wel een deken op de pastorie maar die heeft niets van doen met de parochie. Het betekent wel dat sommige bijeenkomsten en vieringen van de regio verbonden worden met ´onze´ Sint Lambertuskerk.


Afgelopen 2 juni was de regionale lectorendag. Onze regio met 100 parochies kent ongeveer 600 vrijwilligers die lector zijn. Een kleine 200 daarvan kwamen naar de lectorenavond in Heverlee. Na kennismaking begon het met een korte gebedsviering, geleid door bisschop Vanhoutte, in de kerk.
Nadien was er een gezellig samenzijn in de grote pastorietuin met goede gesprekken. Zo is onze parochiekerk en pastorie van groter belang dan alleen voor onze parochie.

Pastoor Gerben Zweers , parochiefederatie Heverlee

Banneux en KVZ

Heverlee, 27 mei 2023

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen O.L.Vrouw 8 maal in Banneux aan een meisje van 11 jaar: Mariette Beco, dicht bij haar huis aan de rand van het bos.De boodschap die zij bracht blijft actueel: ziekte, lijden en zorgen zijn van alle tijden.

Nadat deze verschijningen in 1949 door de Katholieke Kerk erkend werden als “authentiek en betrouwbaar” werd hier een heiligdom gebouwd, en werd deze plaats een zeer populair Maria- bedevaartsoord.Nu nog, 90 jaar later, komen nog steeds duizenden pelgrims naar Banneux, een klein dorpje, deelgemeente van Sprimont in de provincie Luik.Zij komen alleen of in groep, zoals bij een ziekentriduum of een ééndagsbedevaart om hun zorgen, lijden, ziekte en armoede toe te vertrouwen aan Maria, de Maagd der Armen.

In de loop der tijden werd hier een gans bedevaartscomplex uitgebouwd: logies voor de vele bedevaarders, een grote Mariahal, enzovoort.
In het park van het domein werden vele stèles aangebracht: dit zijn kleine zuilen als gedenkteken van het land van herkomst van de bedevaarders.

Ook de Katholieke Vereniging van Zieken (KVZ) organiseert elk jaar een triduum in Banneux.
De bedevaart gaat door op maandag 24 juli 2023

Deze vereniging voor zieken werd gesticht door de Zwitser Louis Peyrot.Reeds als student in de geneeskunde was deze sociaal bewogen.Bij het volbrengen van zijn militaire dienst deed hij een borstvliesontsteking op, en zo kwam hij terecht in het sanatorium in Leysin.

Via het lezen van de biografie van ene Adèle Kamm,een jonge protestante uit de buurt van Lausanne, die ook in Leysin was geweest voor verzorging,vernam hij het ontstaan van een Zwitserse Vereniging van Zieken, waarvan de leden elkaar steunen en bemoedigen door naar elkaar brieven te schrijven. Hij stelde vast dat deze manier van handelen veel goed deed, maar voelde toch aan dat het wel de moeite waard zou zijn om ook een katholieke vereniging voor zieken te stichten.Op 4 maart 1914 vertrok dan een schrift voor de eerste ronde naar de eerste acht zieke leden.

Stilaan verspreidde de KVZ zich over verschillende landen: Zwitserland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Canada, enz. De Belgische vereniging ontstond rond 1930 als een splitsing van de Franse Gouw, en de Brabantse Gouw werd gesticht in 1970.

Deze afdeling bestaat dus reeds 50 jaar.Diane Martelé is hiervan gedurende 20 jaar voorzitster geweest. Tweemaal per jaar komt de gouw samen in zaal PAVO.Reeds vlug stelde KVZ België zich onder de hoede van Maria, de Maagd der Armen, van Banneux

Jaarlijks gaan zieken en ouderen, aangesloten bij KVZ, naar Banneux voor een vijfdaags verblijf, het zgn triduum. Telkens worden ze vergezeld door een groep vrijwilligers om hen bij te staan. Ook vele leden van Heverlee nemen hieraan deel. Tijdens de zondag van hun verblijf, kregen heel wat deelnemers bezoek van hun familieleden of vrienden. Op die manier ontstond dan de jaarlijkse bedevaart van de federatie Heverlee. Ook dit jaar willen wij deze schone traditie verder zetten!

Paul De Becker

SACRAMENTSDAG IN LEUVEN OP 8 JUNI 2023

Heverlee, 22 mei 2023

Op donderdag 8 juni viert de Kerk Sacramentsdag.

Dit hoogfeest heeft eigenlijk zijn oorsprong in ons land want het was Juliana van Cornillon (1192-1258) priorin van een augustijns klooster bij Luik die ijverde voor het instellen van dit feest.
De centrale gebeurtenis in haar leven was een visioen dat zich voor het eerst voordeed in het jaar 1209 en dat later meerdere keren werd herhaald. In gebed verzonken zag ze de maanschijf met een kleine zwarte vlek erop.
Na discussies met theologen interpreteerde Juliana haar visioen uiteindelijk als een instructie van Christus: de maan staat voor het kerkelijk jaar, maar de zwarte ronde plek voor de afwezigheid van een feest namelijk dat van het Lichaam en Bloed van de Heer. Decennia lang hield Juliana deze interpretatie voor zichzelf.

In 1230 werd ze priorin en begon ze te ijveren voor de aanbidding van de Hostie buiten de Eucharistie. Daarmee oogstte ze in eigen kring spot en tegenspraak. Dat weerhield haar er niet van kerkleiders en theologen, onder wie de dominicaan Hugo van Saint-Cher,aan te schrijven en hen op te roepen te ijveren voor de instelling van het feest van het Heilig Sacrament.

Het verzet waarop ze in haar eigen communiteit stuitte,leidde mede door toedoen van de augustijnse overste Roger tot haar verbanning uit het klooster

Met enkele getrouwen begon Juliana een zwervend bestaan te leiden. Dankzij Robert de Thorate, prins-bisschop van Luik, werd ze echter in het Cornillon-klooster gerehabiliteerd. Bisschop Robert, die geloof hechtte aan de authenticiteit van Juliana’s missie, stelde in 1246 in zijn eigen bisdom het feest van Sacramentsdag in. Het werd gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Na de dood van haar beschermheer, prins-bisschop Robert, maakte dezelfde Roger Juliana vanaf 1247 het leven weer zuur en zorgde ervoor dat ze opnieuw werd verjaagd. Juliana zocht daarop toevlucht in Namen en kwam uiteindelijk in Fosses terecht, waar ze als kluizenares leefde. Op 5 april 1258 overleed ze in Fosses, het huidige Fosses-la-Ville. Op haar eigen verzoek werd ze in de cisterciënzer abdij van Villiers begraven.

Drie jaar na Juliana’s dood werd Jacques Pantaléon, die aartsdiaken in Luik geweest was, bisschop van Rome. Hij, die de naam Urbanus IV aannam, was haar geestelijk leidsman geweest en dus goed op de hoogte van haar ijveren voor de Eucharistische Aanbidding. Paus Urbanus IV besloot in 1264, geheel in overeenstemming met Juliana’s verlangen, het feest van het Lichaam en Bloed van de Heer ofwel Sacramentsdag voor de gehele Latijnse Kerk in te stellen.

In Leuven vieren we dat ganse dag:
Van 9u30 tot 17u30: Eucharistische Aanbidding in de Sint-Pieterskerk
18u: Eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk
19u15: Vertrek van de Sacramentsprocessie van de Sint-Pieterskerk naar de Sint-Kwintenskerk via de Naamsestraat
20u: Aanbidding en zegen in de Sint-Kwintenskerk

We willen graag iedereen uitnodigen om met ons mee Eucharistie te vieren en mee te stappen in deze processie om zo getuigenis af te leggen van ons geloof in de Heer Jezus “die rondging in alle dorpen en steden omdat hij bij het zien van de menigte mensen door medelijden werd bewogen omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder” (Matteüs 9, 35-36) en werkelijk “het levende Brood is dat uit de hemel is neergedaald”. (Johannes 6, 51)

Gezocht
puppy pleegouder(s)

Heverlee, 22 mei 2023

Verkeerd geparkeerde auto’s, vuilnis op de weg… De meesten ontlopen dit met gemak, maar voor een slechtziende of blinde persoon zijn dat obstakels die een dagelijks traject ontzettend moeilijk maken. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden pakt dit probleem aan door geleidehonden op te leiden voor personen met een visuele beperking.

Een geleidehond geeft stoepranden aan, ontwijkt hindernissen, zoekt bushaltes of trappen en zorgt ervoor dat de gebruiker veilig kan deelnemen aan het verkeer. Maar, het opleiden van die geleidehonden is wel erg tijdsintensief.Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden koopt en kweekt daarom de beste honden voor de job en bezorgt hen een opleiding door professionele trainers.

Die opleiding is echter niet mogelijk zonder de uiterst belangrijke pleeggezinnen om deze honden op te vangen – geen pleeggezinnen betekent namelijk geen puppy’s. En geen puppy’s betekent geen nieuwe geleidehonden. Daarom is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op zoek naar vrijwilligers die helpen met het opvoeden van de pups.

Hoe, wat, waar? Dat kies je als ‘pleegouder’ volledig zelf: tijdens het eerste levensjaar of enkel tijdens vakantieperiodes, ’s avonds en in het weekend of voor de moederhonden zelfs gedurende hun volledige leven.
Pleeggezinnen krijgen ondersteuning en begeleiding van de puppyinstructeurs van het BCG. Alle medische kosten, voeding, mand en trainings-speeltjes worden overigens vergoed.

Tijdens één van onze infosessies krijg je vrijblijvend alle informatie over puppy pleeggezinnen. Ben je nu zelf nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan in voor één van onze infosessies!
Inschrijven kan via www.geleidehond.be, door te mailen naar bcg@geleidehond.be of bel ons op 012 23 43 19


Leuven - dinsdag 27 juni 2023 - 14.00u
Locatie: Parochiezaal Heverlee - Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Leuven

Niel - dinsdag 23 mei 2023 - 14.00u
Locatie: Scouts Hellegat - Hellegat 10-12, 2845 Niel

Peer - vrijdag 2 juni 2023 - 14.00u
Locatie: Begeleidingscentrum Sint-Elizabeth vzw - Sint-Elizabethlaan 20, 3990 Peer

Tielt-Winge - woensdag 7 juni 2023 - 14.00u
Locatie: 't Jongensschool - Blerebergstraat 4, 3390 Tielt-Winge

Lier - woensdag 14 juni 2023 – 10.00u
Locatie: Woonzorgcentrum Campus Huize Nazareth - Kriekenstraat 14, 2500 Lier

Tongeren- vrijdag 16 juni 2023 - 14.00u
Locatie: Belgisch Centrum voor Geleidehonden - Sint-Truidersteenweg 309, 3700 Tongeren

Hasselt - dinsdag 20 juni 2023 - 10.00u
Locatie: Multidisciplinaire groepspraktijk Vossenberg 1 - Vossenbergstraat 1, 3500 Hasselt

Lanklaar - woensdag 21 juni 2023 - 14.00u
Locatie: Kringwinkel Maasland - Teutelbergstraat 57, 3650 Lanklaar

Leuven - dinsdag 27 juni 2023 - 14.00u
Locatie: Parochiezaal Heverlee - Jules Vandenbemptlaan 2, 3001 Leuven

EEN KIJKJE NEMEN BIJ DE PROTESTANTEN?

Heverlee, 5 mei 2023

Sinds enige jaren verleent de parochie Onbevlekt Hart van Maria in Terbank ook gastvrijheid aan een andere kerk. Het gaat om de International Church of Evangelicals Leuven, afgekort ICEL. Het gaat om een protestantse internationale gemeenschap waarvan zo´n 100 mensen van allerlei leeftijden op een zondag samenkomen. De samenwerking met onze parochie is naar alle tevredenheid. Toch blijven het gescheiden werelden die gebruik maken van hetzelfde kerkgebouw. Om elkaar wat beter te leren kunnen we als parochianen ook eens op bezoek gaan bij de protestantse gemeenschap. Het zou mooi kunnen op 18 juni. Dan zal pastoor Gerben Zweers ook de verkondiging verzorgen. In het Engels weliswaar, maar toch.

Dus wees welkom op 18 juni om 10.00 uur in onze kerk, en toch een beetje anders.

Pastoor Gerben Zweers , parochiefederatie Heverlee

BIJBELGROEP

Heverlee, 23 januari 2023

In dit jaar is weer het vervolg van de bijbelgroep. Samen spreken we met elkaar over een bepaalde bijbeltekst.
Wat betekent deze, en wat betekent deze voor mij? Je hoeft geen bijzondere bijbelkennis te hebben maar wees van harte welkom! De bijeenkomsten zijn op de pastorie van de Lambertus Jules van de Bemptlaan 2 om 20.00 .

De data zijn:

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 29 maart
  • 26 april
  • 31 mei
  • 28 juni

Graag tot dan!

Pastoor Gerben Zweers,
Het beste deel
Overdenking over Lucas 10,38-42
door pastoor Gerben Zweers


Geen herders nodig maar belhamels!
Overdenking over Johannes 10,27-30
door pastoor Gerben Zweers


Over een andere boeg
evangelie van Johannes 21,1-14
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

Warning: Undefined variable $sw in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/pzheverlee.php on line 94
1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de pastorale zones Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
De doopcatechese kadert in de “Zondagsontmoetingen” en deze gaan door op de derde zondag van de maand in Parochiecentrum GEERTRUIHOF Sint-Geertruiabdij 6 in 3000 Leuven.
Er wordt gevraagd aan de ouders om éénmalig deel te nemen aan deze doopvoorbereiding.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 3 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.
  3. We sluiten vrijblijvend af met een gezamenlijke viering in Sint-Geertrui om 11u15

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor Leuven en Heverlee voor online registratie .
Voor de pastorale zone Bertem gebruik het formulier online registratie

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda catechese (Heverlee)
9. Federatieploeg - Pastorale zone Heverlee
Gerben Zweers pastoorzweers@gmail.com 016 38 71 67
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul De Becker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Ria Brys (Terbank) ria.brys@gmail.com 016 20 74 47
Jos Slechten (Sint Lambertus) slechten.hanssen @gmail.com 016 40 40 53
Marc Paulus (Egenhoven) maria.robijns@gmail.com 016 20 59 67
Philippe Barbaix (OLV Troost) barbaix-vermeersch@skynet.be 016 40 17 31
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 355, Heverlee 016 39 90 11
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Naamsesteenweg 575, Heverlee 016 40 32 40
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad

Wie liever contant betaalt en zijn gegevens persoonlijk doorgeeft, mag dat doen bij
Guy Delbar
Waversebaan 49
3001 Heverlee
016 22 90 85
Guy.Delbar@gmail.com.
Je kan ook een lid van de gemeenschapsploeg aanspreken

12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2023  | gewijzigd op: 01-04-2023
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer