Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven


1. Geloofsgemeenschap
2. Ligging
3. Eucharistievieringen
4. Doop
5. Huwelijk
6. Boete en biechtviering
7. Uitvaartplechtigheden
8. Kalender
9. Federatieploeg
10.Religieuzen
11.Kerk+Leven
12.Nieuws in beeld

Pastorale zone pastoor:
Gerben Zweers
016 38 71 67 pastoorzweers@gmail.com


Deken:
Patrick Maervoet

Aartsbisdom Mechelen Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2
3001, Heverlee
patrick.maervoet@vlbm.be

Pastorale zone Heverlee
Informatie via kerknet.be   
MARIA LICHTMIS – TERUGGEVEN WAT JE OOIT GEKREGEN HEBT

Heverlee, 17 januari 2022

De kerk van OLV van Troost in Heverlee heeft prachtige gewelfschilderingen. Een creatieve en kundige pater heeft de kerk met veel symboliek beschilderd.

Maria Lichtmis geschilderd door Leo Coppens osa

Omdat de kerk toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw is er veel aandacht voor Maria. In het koor achter het hoofdaltaar, waar dagelijks de getijden gebeden worden, zie je een tafereel waarbij Jozef en Maria voor een oude man staan. Ze hebben het kind Jezus bij zich. Er branden twee kaarsen.

Wie een beetje bekend is met de verhalen uit de bijbel herkent hierin het tafereel waarin Jezus opgedragen wordt in de tempel. De oude man Simeon begroet het kind Jezus waarin hij het licht van de wereld herkent. De twee kaarsen verbinden het verhaal met Maria-lichtmis, waar verschillende kaarsen gezegend worden en in processie worden meegedragen. We kennen het feest als Maria Lichtmis, maar zoals wel vaker met feesten waarin Maria genoemd wordt: het is eerder een Christusfeest. Het feest heet ‘Opdracht van de Heer in de tempel’. Het woord ‘Lichtmis’ verwijst naar de traditie om de kaarsen te zegenen. Een kaars vertegenwoordigt het licht en dat verlangen naar licht wordt verwoord door Simeon. ‘Laat mij nu Heer volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk.’ Het 40-dagen oude kindje Jezus wordt herkend zowel als licht voor de heidenen als de glorie van Israël.

De afbeelding van de opdracht in de tempel ziet er uit als een doop. Dat is niet zo vreemd. Niet alleen halen veel kerkelijke kunstenaars oude gebeurtenissen naar het heden door gelijkaardige symboliek, heel wat ouders ervaren de doop als een uitdrukking van hun dankbaarheid naar God. Daarom kennen heel wat parochies de traditie om met Maria Lichtmis de ouders en de kinderen uit te nodigen die het afgelopen jaar gedoopt zijn.

Ieder kind is bijzonder. In ieder geval voor de ouders. Maar sommige kinderen zijn meer bijzonder dan andere kinderen. In het Oude Testament, in het boek Rechters, wordt verteld over de vrouw van Manoach. Zij is onvruchtbaar maar God geeft uitkomst. Ze zal een zoon krijgen en er zal iets bijzonders mee zijn: ‘Over het hoofd van de jongen mag geen scheermes gaan, omdat hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd. De bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen zal met hem beginnen. (Rechters 13,5) De jongen heette Simson en met zijn lange haren was hij een rechter en redder voor Israël.

Of als de onvruchtbare Hanna God bidt om haar onvruchtbaarheid op te heffen doet zij de belofte dat haar zoon aan God afgestaan wordt. Als een teken daarvan zal hij lang haar dragen. Eli luistert naar haar in de tempel van God. Ze raakt in verwachting en na een jaar kan ze een klein baby’tje naar Eli brengen. ‘Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij aan de Heer afgestaan.’ (1 Samuel 1, 27-28) De jongen heet Samuel en zal een van de grote profeten zijn.

In het Nieuwe Testament herkennen we de bijzondere posities van Johannes de Doper en van Jezus zelf, die al vanaf hun geboorte, zelfs voor hun geboorte, blijk geven van hun bijzondere rol.

Een kind krijgen is reden voor dankbaarheid. Ieder die kinderen heeft gekregen weet hoe kwetsbaar een kind is, en hoe spannend het soms kan zijn als een kind ziek is en ziekenhuis in en uit heeft gemoeten. Dankbaarheid kun je dan zijn naar God die zegen geeft over je gezondheid. Soms wordt dat uitgedrukt in de naam die kinderen hebben gekregen. Als je Benedictus, Baruch, Adeodatus of Theodorus heet, als je Benedikt of Thea heet, rust er zegen op je, alleen al omdat je ouders dat uitdrukken.

Met Maria Lichtmis zegenen we de kaarsen van het komende jaar, liefst ergens buiten de kerk. In processie trekken we dan onze eigen tempel binnen, terwijl we zingen hoe Jezus het licht is. We hopen dat ieder kind een licht mag zijn voor de ander. Daar rust zegen op.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee

CREATIEF MET CATECHESE

Heverlee, 16 januari 2022

In deze tijd waarin er veel coronamaatregels zijn, is het niet eenvoudig catechese te geven. Een kinderwoorddienst kan wel, maar afzonderlijke catechese voor eerste communie en vormsel is wat anders. Toch moeten de kinderen goed voorbereid worden. Buiten zijn is een stuk veiliger. Daarom hadden de 15 kinderen die voorbereid worden op de eerste communie hun catechese buiten. In de tent achter de kerk, ingepakt in dikke kleren, werd er verteld over roeping van de leerlingen van Jezus door pastoor Gerben en broeder Morris. Gelukkig kon de roeping van de vissers ook nagespeeld worden door slingertikkertje zodat ze warm werden. Daardoor konden de mensen 'gevangen' worden. Hopelijk is het de volgende keer wat warmer.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee

DE SYNODALE WEG VOOR ONZE PAROCHIES … HOE DAN?

Heverlee, 15 januari 2022

Op 10 oktober vorig jaar werd door Paus Franciscus het startsein gegeven voor de synodale weg van de kerk. Dit startsein werd gegeven door de eucharistieviering ter voorbereiding van de 16de gewone Algemene vergadering van de Bisschoppensynode. Dat is een hele mondvol. Als je het hebt over een ‘synode’ en ‘synodale weg’, dan denken de meeste mensen dat het gaat over ‘iets van de bisschoppen’. Bisschoppen, dat zijn degenen die een synode houden, en voor de rest gaat het dan voorbij aan de gewone parochianen.

-Een synodale kerk een kerk is die wil luisteren -

Die synodale weg waartoe paus Franciscus het startsein heeft gegeven gaat juist wel over ons. Enkele jaren geleden zei paus Franciscus al dat een synodale kerk een kerk is die wil luisteren. Luisteren naar elkaar en luisteren naar Gods stem. ‘Synodaal’ betekent letterlijk ‘samen op weg gaand’. Het doet denken aan het verhaal van de leerlingen die op weg zijn naar Emmaüs. Twee leerlingen zijn bedroefd na de dood van Jezus en lopen teleurgesteld naar het dorpje Emmaüs. Dan komt er een onbekende derde die met hen meewandelt. De onbekende legt hen uit hoe alles wat ze met Jezus hebben meegemaakt wel van betekenis is. Ze worden enthousiaster en meer bemoedigd. Als ze ’s avonds het brood breken herkennen ze in de onbekende man Jezus. Dat kan gebeuren als je samen optrekt en wandelt: je luistert naar elkaar, bemoedigt elkaar en vindt weer nieuwe energie om verder te gaan. Een synodale kerk is niet nieuw. Al van meet af aan, zie het voorbeeld van Emmaüs, wordt er naar elkaar geluisterd, wordt er bemoedigd en wordt er samen invulling gegeven aan ons geloof in Christus. In de loop van tijden kon dat wel behoorlijk ondersneeuwen: dan werd geloof iets voor professionals, iets waar je je niet op betrokken voelde. Zeker sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt er sterker de nadruk op gelegd dat we door ons gezamenlijk doopsel een gezamenlijke opdracht hebben voor de kerk. Synodaliteit is wezenlijk voor de kerk en is daarom gericht op het bekend maken van de Blijde Boodschap en het delen van Gods liefde met alle mensen.

-Gemeenschap, participatie, zending-

Paus Franciscus onderscheidt wat betreft de synodaliteit drie dimensies: gemeenschap, participatie, zending. Deze drie pijlers zijn met elkaar verbonden.

Gemeenschap

God brengt ons samen. Al vanaf het begin worden mensen samengebracht. Zei God zelf niet: het is niet goed dat de mens alleen blijft? Dit gebeurt niet alleen in levenspartners, maar ook in dorpen, wijken en volkeren. Die gemeenschap vindt haar grond ook in de Drie-eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest, die op elkaar berokken zijn. We worden geïnspireerd door het Woord van God, door de levende traditie van onze kerk, maar ook door de geloofszin die ieder van ons heeft.

Participatie

Paus Franciscus roept iedereen, of het nu om bisschoppen gaat of religieuzen, om toegewijde vaders en moeders, alleen door het leven gaand of lid van een groot gezin, om echt naar elkaar te luisteren. Als je echt luistert, elkaar de ruimte geeft en gunt, dan is Gods Geest in het midden. Ieder van ons heeft de heilige Geest ontvangen en kan zijn of haar bijdrage geven. In een synodale kerk kan men genieten van ieders gave en bijdrage. Samen bidden. Luisteren en te onderscheiden in het nemen van beslissingen. Dat vraagt wat van ons: luisteren betekent ook de niet zo goede sprekers een plek geven en echt te laten deelnemen.

Zending

De laatste zin die in de eucharistieviering klinkt is Ite missa est, ga, je bent gezonden. We zijn door ons doopsel gezonden om in deze wereld van betekenis te zijn. Onze missie is te getuigen van Gods liefde door ons voorbeeld en door wie we zijn. Het is ook de zending naar diegenen die wat aan de rand van de kerk begeven, of daarbuiten vallen. De zending is ook getuigen van Jezus’ boodschap op alle mogelijke terreinen. Door te luisteren naar elkaar ook kunnen luisteren naar de signalen van de wereld waarin we verkeren.

- Wat kunnen we doen? -

Ons aartsbisdom heeft een brochure uitgegeven waarin we dit proces kunnen ingaan. Het is de bedoeling dat onze bisschop onze vragen en opmerkingen, ons verlangen en onze dromen, mee kan nemen naar de synode waaraan hij deelneemt. Deze brochure is opgebouwd rondom twee thema’s:
Terugblik en vooruitblik. De terugblik gaat erover hoe we nu als christenen samen op weg zijn binnen onze kerkgemeenschap en met de grote mensenfamilie. De vooruitblik gaat erover hoe we als christenen kunnen groeien in het samen op weg gaan binnen onze kerkgemeenschap. Het begint met luisteren, niet discussiëren. Het proces moet volgens de paus niet resulteren in een andere Kerk, maar in een Kerk die anders is, die zich onderscheidt. De uitkomsten van deze gesprekken worden verzameld en met onze bisschop meegezonden.
Hoe kom je tot zo’n gesprek? Je kunt een gespreksavond per parochie organiseren. Dit kan geleid worden door een van de pastoraal aangestelden of iemand van de zoneploeg. Een gespreksavond kan ook per doelgroep georganiseerd worden: alle catechisten van een pastorale zone, of alle ploegen, of alle lectoren. Het is ook de uitdaging om alle doopouders voor zo’n avond bijeen te brengen, of alle ouders van eerstecommunicanten en vormelingen. Uiteraard kan die doelgroep ook de oud-vormelingen zelf zijn. Het zijn gesprekken in openheid. Er ‘moet’ niets. Alleen dat de Geest in ons spreekt en dat we die laten spreken.

De paus roept ons op tot luisteren. Luisteren opdat God in ons kan spreken. Laten we die kans aangrijpen om met elkaar en met hem die weg te gaan.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee

Folder Sterzingen

Heverlee, 12 januari 2022

Beste mensen,
Normaliter zouden rond Driekoningen kinderen bij u aan de deur komen om te zingen. Verkleed als een van de drie koningen halen ze dan geld op voor het goede doel. Helaas is dat vanwege de coronamaatregelen nu niet mogelijk. Omdat de nood in de wereld er niet minder om is, hebben we deze folder bij veel mensen van onze parochie in de bus gedaan.

Met Driekoningenzingen werd er geld ingezameld voor de wederopbouw van het schooltje van Fraipont dat vlak langs de Vesder ligt in de gemeente Trooz. Na de stortvloed van juli 2021 stonden het terrein en de gebouwen volledig onder water.

Het personeel van de school, de hulpdiensten en tientallen ouders en vrijwilligers hebben al veel werk verzet zodat de lessen begin september konden hervatten, maar er blijft nog heel veel af te werken en onze hulp is meer dan welkom.

Als u ons project wilt steunen dan kunt u een bijdrage overschrijven op rekening BE48 4314 7290 0127 van de 'Stichting Vicariaat VLBM' met de vermelding: 'Fraipont'

In afwachting nu reeds een heel grote dankuwel. De school kan het echt gebruiken! We hopen volgend jaar weer gewoon bij u langs te kunnen komen om te zingen.

Pastoor Gerben Zweers, Jos Slechten namens de federatieploeg Heverlee en alle vormelingen.

BIJBELFILMPJES UIT ONZE PAROCHIE

Heverlee, 3 januari 2022

Onze tijd van iedere keer wisselende coronamaatregelen daagt ook uit tot creativiteit. Hoe blijven we verbonden? Hoe brengen we de Blijde Boodschap blijvend onder de aandacht?
Pastoor Zweers van de parochiefederatie Heverlee heeft iets nieuws verzonnen om kinderen en tieners betrokken te houden. Met groepjes kinderen in verschillende samenstelling maakt hij maquettes en bijbelse filmpjes voor kinderen en tieners. Dit doet hij aan de hand van playmobilpoppetjes. Het eerste filmpje is inmiddels verschenen op een apart youtubekanaal met de treffende naam playmobijbel.
Het gaat over de Doop van Jezus en kan goed gebruikt worden voor de catechese voor de eerste communie en op school. Het zal niet bij het ene filmpje blijven.
Wilt u eens kijken? Of hebt u zelf ideeen? Klik maar eens op het kanaal playmobijbel

KINDEREN AAN HET KNUTSELEN

Heverlee, 5 november 2021

In de afgelopen herfstvakantie kwamen kinderen uit de Sint Lambertusparochie en de parochie OLV van Troost bij elkaar om samen te gaan knutselen. Het scoutslokaal achter de kerk OLV van Troost bood daar een mooie plek voor. Eerst vertelde pastoor Zweers een paar bijbelverhalen en vroeg aan de kinderen hoe het land van Jezus er uit zou zien. Daarna gingen de kinderen met hout, potlood, verf en kwasten aan de slag om verschillende landschappen te maken uit de tijd van de bijbel. De een maakte een woestijn en een ander was bezig met een groene weide met water en een weg, en weer anderen bergen en de lucht met huisjes in de verte. Het is de bedoeling dat deze platen gebruikt gaan worden om een maquette te maken over bijbelse taferelen. het resultaat mag er zijn!

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee

VAN MOUNTAINBIKEN EN WANDELEN: NET ALS KERK?

Heverlee, 18 oktober 2021

Ik houd van mountainbiken. Het is heerlijk om door de bossen te gaan, over paden waar je met een gewone fiets liever niet komt. De modder waar je zo maar door heen gaat, het snel manoeuvreren als je moet slalommen tussen bomen, het klimmen op een zandheuvel en het suizen naar omlaag, takken en wortels ontwijkend: heerlijk! Genieten van de omgeving en genieten van de spanning.

Ik houd ook van wandelen. Gelukkig grenst onze parochie aan mooie bosgebieden en mooie beekdalen. De rugzak op, wat drinken bij je en wat fruit. Ik volg geen route maar kijk op de kaart waarheen ik wil en wat een mooie route zou kunnen zijn. Kijken naar vogels, plotseling stilstaan als een ree je pad kruist. Gedachten die geen gedachten zijn, maar flarden door je hoofd. Bewegen en stilstaan en kijken om je heen. Gewoon genieten. Of het nu het Meerdalwoud is of de Doode Bemde. Heerlijk.

Wandelaars houden niet altijd van mountainbikers en mountainbikers niet van wandelaars. En eerlijk gezegd: daar maken sommige mountainbikers het ook naar. Als er een van achteren je inhaalt zonder te waarschuwen, als je opzij moet springen omdat die ander het bos als racebaan gebruikt. Nee, dan vind je die mountainbikers maar stom.

Het eerste wat ik deed bij de aanschaf van mijn mountainbike was een bel aanschaffen En het voornemen gewoon te genieten en niet te racen. Als je op tijd vaart mindert en wandelaars vriendelijk groet dan kom je met elkaar een heel eind. Maar toch: het bos is drukker en drukker geworden, en niet tot ieders vreugde. Veel wandelaars zouden het liefst willen dat die mountainbikers een eigen route volgen en de rest van het bos voor de wandelaars. En de mountainbikers misschien ook wel, want dan hebben ze geen last van die vervelende trage stappers.

Het is net een kerk. Daar heb je ook mountainbikers en wandelaars. Gelukkig zijn er parochianen (en pastoors!) die sportief bezig zijn, maar zo bedoel ik het niet. In onze kerk heb je mensen die snel gaan en door willen, en mensen die genieten van datgene wat om hen heen is en wat goed is en dat ze graag zo willen houden. In onze kerk heb je mensen die verschillende wegen bewandelen als het gaat om het pad van Jezus. Zij voor wie de leer van de kerk coute-que-coute gehandhaafd moet worden en gepredikt moet worden, en zij door wie alles gerelativeerd wordt, tot aan de verrijzenis aan toe. Zij die graag wat nieuws horen aan charismatische muziek met gitaar en fluit en zij die het willen houden bij die goede oude Oosterhuis. En dat botst wel eens. Of het gaat wringend ondergronds. Dan zouden heel wat mensen willen dat de een de mountainbikeroute neemt en de ander het wandelpad, geen last van elkaar meer en ook buiten beeld van elkaar.

Onze kerk zit wat anders in elkaar, en daarom is ze ook katholiek. Iedereen mag onder haar vleugels een plaats vinden, al moet je ook de grenzen serieus nemen. Ze is katholiek door iedereen een plaats te geven, en te gunnen en vriendelijk te blijven naar elkaar. Gelukkig lukt dat ook meestal. Vriendelijk blijven naar elkaar en ieder zijn of haar weg naar en met God te geven. En er om te bidden dat als het niet lukt de heilige Geest ons een weg wijst naar de ander toe.

Pastoor Gerben Zweers, parochiefederatie Heverlee

BIJBELGESPREKSAVONDEN: LEREN OVER DE WOORDEN

Iedere zondag klinken in onze vieringen de woorden uit de bijbel. Soms raken ze je meteen, soms moet je er wat verder over nadenken. Een andere keer irriteren ze je, of zegt het je niets. Met deze woorden vormen we al 2000 jaar een gemeenschap die zich door die woorden laat inspireren. Om wat verder te duiken in de teksten van het evangelie organiseert pastoor Gerben Zweers maandelijks een bijbelgespreksavond. Je hoeft er niet heel geleerd voor te zijn, of al heel veel weten, of heel gelovig. Wel een open hart en open oren.

We komen samen op de laatste woensdag van de maand van 20.00-22.00 uur in de pastorie van de Sint Lambertus, Jules van de Bemptlaan 2. Dit doen we, startend vanaf oktober, tot en met juni, behalve in de maand december. U kunt zich bij pastoor Gerben Zweers opgeven via, pastoorzweers @gmail.com

De data zijn 27 oktober, 24 november 2021
26 januari 2022 , 23 februari , 30 maart , 27 aril , 25 mei , 29 juni

Pastoor Gerben Zweers,


Wat maakt je heilig?


Wat maakt je heilig?
Overdenking op Allerheiligen Matteus 5,1-12
door pastoor Gerben Zweers
Over Farizeeërs en vegetariërs


Over Farizeeërs en vegetariërs Overdenking op Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23
door pastoor Gerben Zweers
Groeien door los te laten


Groeien door los te laten Overdenking bij Marcus 6,7-13
door pastoor Gerben Zweers

1. Geloofsgemeenschap

Warning: Undefined variable $sw in /customers/3/0/9/kerkleuven.be/httpd.www/pzheverlee.php on line 93
1. Sint Michiel en Sint Renelde Sint-Renildisplein Heverlee
2. Sint Lambertus Waversebaan 68 Heverlee
3. Sint Jan Evangelist (Park) Abdijdreef Heverlee
4. Onbevlekte Hart van Maria (Terbank) Tervuursesteenweg 78 Heverlee
5. O.-L.-Vrouw van Troost Pakenstraat 65 Heverlee
6. Jezuïeten Waversebaan 220 Heverlee
7. Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352 Heverlee

Pastorale zone Heverlee

2. Ligging
3. Eucharistievieringen (Heverlee)
Plaats maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
Sint Michiel en Sint Renelde              09.00u.
Sint Lambertus              17.00u.
Sint Lambertus Pools          20.00u.(5)    13.00u.
(5) 1ste vrijdag van de maand
Sint Lambertus    19.00u.(4)    19.00u.(4)    17.00u.  10.30u.
(4) weekkapel
Sint Jan Evangelist (Park)  ..  07.30u. (7)    07.30u. (7)  07.30u. (7)  08.00u. (7)  
(7) ochtendgebed
Sint Jan Evangelist (Park)  .  09.00u.  18.30u.  07.50u.  07.30u.  09.00u.  11.00u.
Sint Jan Evangelist (Park)  18.15u.(8)    18.15u.(8)  18.15u.(8)      18.15u.(8)
(8) avondgebed
Onbevlekte Hart van Maria (Terbank)            18.30u.  
O.-L.-Vrouw van Troost  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  18.00u.(6)  10.00u.
(6) convent
Jezuïeten              11.00u.
Dominicanen (Filosofenfontein)              10.30u.
4. Doop
Om een zinvolle doopviering mogelijk te maken, is er in de pastorale zones Leuven, Heverlee en Bertem een team gevormd van pastores en doopcatechisten die zich voorbereid hebben om ouders te begeleiden naar het doopsel.
De doopcatechese kadert in de “Zondagsontmoetingen” en deze gaan door op de derde zondag van de maand in Parochiecentrum GEERTRUIHOF Sint-Geertruiabdij 6 in 3000 Leuven.
Er wordt gevraagd aan de ouders om éénmalig deel te nemen aan deze doopvoorbereiding.
De bijeenkomst begint om 9.30u en eindigt om 12.00u en bestaat uit 3 delen:

  1. Er wordt gestart met een groepsgesprek rond het waarom van de doop.
  2. Nadien worden de onderdelen van de doopviering overlopen en de symbolen en riten geduid.
  3. We sluiten vrijblijvend af met een gezamenlijke viering in Sint-Geertrui om 11u15

Gebruik het doopvoorbereiding en doopviering formulier voor Leuven en Heverlee voor online registratie .
Voor de pastorale zone Bertem gebruik het formulier online registratie

Vervolgens wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Elke parochie heeft specifieke afspraken in verband met individuele of gemeenschappelijke dopen.

5. Huwelijk
Trouw beloven in goede en kwade, bij ziekte en gezondheid, in armoede en rijdom, het schrikt sommige mensen af. Zal deze eeuwige trouw standhouden? Meer dan anders is het zinvol om bij een dergelijke beslissing God's zegen te vragen. Aarzel niet en neem contact met ons op en schrijf in via deze website onder de navigatieknop "formulieren" of via huwelijkaanvraag. De formulieren komen automatisch bij de federatieverantwoordelijken terecht die dan met u contact opnemen.
6. Boete- en biechtviering
Verzoening vragen en krijgen is een bijzonder gebeuren in de kerkgemeenschap. Het biedt je nieuwe kansen en bevrijding. Voor Kerstmis en voor Pasen, bieden de verschillende parochies biecht-en boetevieringen aan. Dit wordt bij de ingang van de verschillende kerken en in het parochieblad aangekondigd.
7. Uitvaartplechtigheden
Als christenen nemen we afscheid van onze dierbaren met een uitvaartplechtigheid. Deze plechtigheid wordt geleid door een priester of gebedsleid(st)er. Een gebedsleid(st)er of priester komt op rouwbezoek bij de familie, zorgt voor de viering en houdt de homilie.
Karel Demarsin, coördinator uitvaarten
Begrafenis@kerkleuven.be
0471 31 13 99
8. Agenda
9. Federatieploeg - Pastorale zone Heverlee
Gerben Zweers pastoorzweers@gmail.com 016 38 71 67
Chris Coppens (Terbank) ChrisCoppens47@hotmail.com 016 23 87 24
Paul De Becker (Sint-Lambertus) Paul.Debecker@gmail.com 016 23 36 65
Andre Kockaerts (Park) andre.kockaerts@telenet.be
Jos Slechten (Sin Lambertus) slechten.hanssen @gmail.com
Marc Paulus (Egenhoven) maria.robijns@gmail.com
Philippe Barbaix (OLV Troost) barbaix-vermeersch@skynet.be
Ria Brys (Terbank) ria.brys@gmail.com
10. Religieuzen
Religieuzen in onze federatie
Annuntiaten (H.Hartinstituut) Naamsesteenweg 355, Heverlee 016 39 90 11
Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (ICM-Zusters, De Jacht) Naamsesteenweg 575, Heverlee 016 40 32 40
Zusters van de H. Harten (picpussinen) Priorijlaan 14, Heverlee 016 22 92 03
Zusters van Don Bosco Groenveldstraat 42, Heverlee 016 23 61 50
Augustijnen Pakenstraat 65, Heverlee 016 40 44 60
Dominicanen (Filosofenfontein) Waversebaan 352, Heverlee 016 40 73 40
Jezuïeten Waversebaan 220, Heverlee 016 40 40 21
Norbertijnen Abdij van Park 7, Heverlee 016 40 36 40
Priesters van het H.Hart Leopold III-laan 27, Heverlee 016 40 58 40
Salesianen van Don Bosco Naamsesteenweg 37, Heverlee 016 22 39 35
11. Kerk+Leven (parochieblad)
Word je graag wekelijks geïnformeerd over onze activiteiten of over het wel en wee van onze grotere kerkgemeenschap, dan kun je ook een abonnement nemen op ons parochieblad

Wie liever contant betaalt en zijn gegevens persoonlijk doorgeeft, mag dat doen bij
Guy Delbar
Waversebaan 49
3001 Heverlee
016 22 90 85
Guy.Delbar@gmail.com.
Je kan ook een lid van de gemeenschapsploeg aanspreken

12. Nieuws in beeld
Pastorale zone in beeld 2017
Pastorale zone startviering in beeld 2016

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2022  | gewijzigd op: 20-12-2021
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer