Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek voor de geloofsgemeenschappen in en rond Leuven

De man naar mijn hart (Mia Bertmans)

Elke seconde, waar ook ter wereld, spreken of lezen mensen over hem. Na meer dan tweeduizend jaar bidden ze tot hem en zijn Vader. Wie is hij toch? Jezus is zijn naam! God zelf duidt hem als 'de man naar mijn hart'.

De eenvoudige, sobere vertelstijl waarin Mia Bertmans dit liefdesverhaal schrijft, maakt dit boek zeer sterk. Bewogen, authentiek en doordringend. Het laat je niet onverschillig...

Deze hedendaagse, toegankelijke evangelieverhalen bieden een gelovige bezinning voor jongerengroepen, gespreksavonden, vorming, parochie-en federatieploegen. Ze lenen zich vlot voor mondelinge verkondiging.

Dit boek is bestemd voor jong en oud. Het is een prima werkinstrument voor catechisten, godsdienstleraars en gebedsleiders.

Mia Bertmans (∞1948) werkte als taakleerkracht voor kinderen met leermoeilijkheden.

Over het 'katholiek' onderwijs, schreef zij een opvallend boek. Vrijwilligerswerk en sociale inzet zijn haar niet onbekend. Momenteel is zij gebedsleider voor uitvaarten in de federaties Leuven en Heverlee, actief in de werkgroep liturgie en lector. Haar ludieke en ernstige cursiefjes in verschillende bladen kennen veel bijval.

14,5 x 23,5 cm; 94 blz.
ISBN 978-90-8528-141-2
Prijs: 16.00 EURO
Het boek is verkrijgbaar vanaf midden februari in de betere boekhandel en in liturgische centra
Castrum - Abdij Keizersberg - Mechelsestraat 202, 3000 Leuven - tel: 016/31 00 65
Uitgeverij Halewijn - Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen - tel: 03/210 08 11
e-post: miabertmans@yahoo.com
De man naar mijn hart
Mia Bertmans
Een nieuw boek verscheen bij uitgeverij Halewijn!
Reeds geruime tijd wilde ik graag Jezusverhalen schrijven in meer verstaanbare taal.
Mensen hebben immers nood aan eenvoudige verwoording, aan een fris bijbelverhaal dat op hedendaagse wijze verteld wordt en dat hen aanspreekt.
Met dit doel voor ogen zijn de meer dan vijftig Jezusverhalen stap voor stap tot stand gekomen, telkens vertrekkend vanuit de evangelies.Duiding en achtergrond van de verhalen zijn sober gehouden.
De bedoeling van het boek is die bijzondere figuur Jezus, dichter bij de mensen te brengen, dichter bij de jongeren.
Het gebrek aan bijbelkennis is bij de jeugd sterk voelbaar.
Geef ze aanspreekbare toegankelijke Jezusverhalen en wellicht grijpen ze dan vanzelf naar de bijbel om nog meer te weten.
Het boek richt zich tot een ruim jong en oud publiek.
Het is bruikbaar in het onderwijs, voor godsdienstleerkrachten en catechisten.
De teksten zijn geschikt als bezinning in vormingsgroepen, op geloofsavonden en in het parochieleven.
Het werk leent zich bovendien uitstekend voor mondelinge verkondiging.
Je kan het gemakkelijk voorlezen.

Ik hoop dat het boek zijn weg vindt naar velen...
Dat heel je hart mag uitgaan naar Hem!
Mia

Een merkwaardig boek !
Meer dan vijftig verhalen over Jezus!
Heel begrijpelijk en toegankelijk geschreven voor een ruim jong en oud publiek.
De auteur neemt de lezer bij de hand en laat die merkwaardige figuur Jezus, horen, zien en voelen....
Je wordt erbij betrokken en al lezende laat het boek je niet los.
De verhalen zijn vertellend en bewogen geschreven in de gewone taal van het volk met een sobere duiding en achtergrond van het gebeuren.
Het geeft een klare, eigentijdse kijk op de man Jezus!

Door zijn frisse verteltrant en aanspreekbaarheid kunnen de teksten vlot voorgelezen worden voor mensen met beperkingen, voor blinden, slechtzienden, bejaarden, zieken, gevangenen en ongeletterden.
Door de grote toegankelijkheid van deze bijbelverhalen is het een geschikt werkinstrument voor catechisten en godsdienstleraars, maar ook jongeren kan het vast en zeker boeien !
Een gedurfd religieus boek dat wellicht zijn weg zal vinden naar velen!
Van harte
Mia

27/02/2010 ~ zaterdag namiddag in Geertruihof, voorstelling van het boek "De man naar mijn hart".

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2021  | gewijzigd op: 25-02-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer