Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

Schaalvergroting binnen Kerk: van 1.800 naar 400 Vlaamse parochies
Vlaanderen telt te veel parochies, te weinig pastoors en te weinig gelovigen om alle kerken nog te doen vollopen. De parochies kunnen dan ook niet anders dan samensmelten. De plannen daarvoor liggen al klaar: van de circa 1.800 parochies in Vlaanderen blijven er over enkele jaren nog maximaal 400 over, zo schrijft De Standaard zaterdag.

In de nieuwe, grotere parochies komt er één team, met één priester of pastoor die leiding geeft aan een opgeleide ploeg leken. Het uitgangspunt is dat er nog één centrumkerk wordt opengehouden waar de zondagse eucharistieviering plaatsvindt - in grote parochies misschien nog twee.

De nieuwe parochies zullen in veel gevallen met de grenzen van de gemeenten samenvallen. In samenspraak met de decenaten en parochiefederaties werken de bisdommen de fusieplannen uit. Een rondvraag van De Standaard leert dat die overal (zo goed als) klaar zijn, door de bisschoppen zijn goedgekeurd en vanaf volgend jaar op kruissnelheid worden doorgevoerd.

Kwaliteit opkrikken

De nieuwe, grotere parochies hebben in elk bisdom een andere naam gekregen: pastorale eenheid, pastorale zone of 'nieuwe parochie'. Hasselt behoudt de term 'federatie'. Maar het einddoel is overal hetzelfde, zeggen de bisdommen: de kwaliteit van de pastorale werking opkrikken door aan schaalvergroting te doen.

bron: De standaard 30 november 2013

Nieuwe structuur
Zoneploeg
Veldverantwoordelijken
1. Catechese
2. Diaconie
3. Evangelisatie
4. Het tijdelijke
¦
Zoneraad
(federatie-raad van vroeger)
2 vertegenwoordigers van de lokale geloofsgemeenschappen
¦
Lokale geloofsgemeenschappen
(parochie-raad van vroeger)
Verschillende personen van de lokale geloofsgemeenschappen

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen. Functionaris voor de gegevensbescherming: De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van Belgiƫ Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel Tel: 02/507 05 93 E-mail: ce.belgica @interdio.be.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2020  | gewijzigd op: 12-05-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer