Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
RESTAURATIEFASES

Het restaureren van een gebouw als de Sint-Pieterskerk is een werk van lange adem. Doorheen de geschiedenis werden reeds talrijke werken aan de kerk uitgevoerd. De laatste restauratiecampagne dateert van de periode tussen 1986 en 1998. Deze werken omvatten de restauratie van de westbouw, het koor en het onvoltooide zuidportaal, eerst onder leiding van architect F. Vandendael en nadien gecošrdineerd door ARCH-I/STABO.

Begin 2002 werd er een nieuw akkoord bereikt tussen de architectenbureaus ARCH-I (later RBDM) en ├žRTER en de Stad Leuven voor de restauratie van de overblijvende delen van het interieur en exterieur. In onderling overleg werd een tienjarenplan opgesteld, waarbij de opeenvolging van verschillende fasen georganiseerd werd op basis van de bouwfysische toestand van de verschillende te restaureren elementen, een logische werforganisatie en een minimale impact op het gebruik van de kerk en haar omgeving. Gedurende deze periode zou elk jaar een werf plaatsvinden en simultaan een restauratiedossier opgesteld worden voor de volgende fase.

FASE 1-6 / EXTERIEUR

De eerste zes fases van dit tienjarenplan omvatten de restauratiewerken en vooronderzoeken van het exterieur. Deze werken kunnen onderverdeeld worden in twee grote groepen. Fases 1, 2, 5 en 6 omvatten de vooronderzoeken en de restauratie van het natuursteenparement en de glasramen van de noordoostelijke en zuidwestelijke midden- en zijbeuken. Fase 3 en 4 behelzen de restauratie van de metalen vieringtoren en de resterende dakwerken. Deze werkzaamheden werden in 2011 feestelijk afgesloten.

  Fase 1:     Restauratie Schip (noordoostzijde exterieur)
  Fase 2:     Restauratie Zijbeuk (noordoostzijde exterieur)
  Fase 3: a. Vooronderzoek zijbeuk (zuidwestzijde exterieur)
    b. Restauratie Vieringtoren en lagere daken
  Fase 4:     Restauratie Hoofddak en zolders
  Fase 5: a. Restauratie Schip (zuidwestzijde exterieur)
    b. Vooronderzoek interieurstofferingen schip, zijbeuken en kruisbeuk
  Fase 6: a. Restauratie Zijbeuk (zuidwest exterieur)
    b. Vooronderzoek kapelensembles en muurepitafen

FASE 7-11 / INTERIEUR

De vijf overige fases betreffen de interieurrestauratie van de kerk en omvatten zowel bouwkundige werken als de restauratie van aanwezige gewelfschilderingen, artefacten en kunstwerken. Tijdens de eerste twee fases (7&8) krijgen alle technische installaties van de kerk een upgrade. Na de nodige vooronderzoeken worden vervolgens de interieurstofferingen, altaarensembles, losse beelden enmuurepitaven gerestaureerd (fase 9). Hierna worden het binnen- parement, de gewelfschilderingen en het de beeldhouwwerken aangepakt (fase 10). Tot slot volgen de muurschilderingen en kunstobjecten van het koor (fase 11).

  Fase 7:     Elektriciteit
  Fase 8: a. Verwarming en sanitair
    b. Vooronderzoeken interieurstofferingen
  Fase 9:     Restauratie van de altaarensembles, losse beelden en muurepitaven
  Fase 10: a. Restauratie van het binnenparement en de gewelven met gewelfschilderingen
    b. Restauratie van beeldhouwwerk in het transept
  Fase 11: a. Restauratie van de muurschilderingen van het koor
    b. Restauratie van kunstobjecten van het koor
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 12-10-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer