Katholieke Kerk in en om Leuven

Welkom op de webstek van het dekenaat Leuven

RESTAURATIE VAN DE
SINT-PIETERSKERK
Voorbereiding van Fase 10A: inrichting van de steigers 20 juli 2015


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Werkzaamheden 2015-2016 : FASE 10 A

De huidige werken omvatten de restauratie van de muren, de bundelpijlers en de gewelven met gewelfschilderingen van het middenschip, de zijbeuken en de zuidelijke zijkapellen. Deze restauratiefase sluit aan op vorige werken die betrekking hadden tot het interieur, elektriciteit en verwarming.

De natuursteenrestauratie omvat een reiniging die wordt uitgevoerd met een latexpasta. De latexpasta wordt met een borstel nat aangebracht op het natuursteenoppervlak. Na droging vormt de latex een dunne pel die kan worden afgenomen. Het vuil op de natuursteen wordt hierdoor mee verwijderd, zonder hierbij schade toe te brengen aan de steen.

Na de reiniging worden de muren hersteld: voegen worden plaatselijk vervangen, verpoederde natuursteen wordt verhard, beperkt plastisch herstel wordt uitgevoerd (d.i. het opvullen van lacunes in de steen met een kalkmortel). Tot slot wordt een kalklazuur (d.i. een lichte beschildering) aangebracht op het parement. De lazuur biedt een oplossing voor de vele donkere plekken in het parement die niet kunnen worden verwijderd met een reiniging. Deze plekken werden veroorzaakt door (voeg)herstellingen die tijdens de restauratiewerken na de wereldoorlogen werden uitgevoerd. De herstellingen werden uitgevoerd in cement en hebben een andere kleur dan de natuursteen. Het aanbrengen van de kalklazuur zorgt voor een globale uniformiserende eindafwerking.

Al deze technieken werden reeds uitgetest tijdens een proefrestauratie zichtbaar in het noordtransept naast de weekkapel: beoordeel zelf het resultaat!

Ook omvat deze restauratiefase de vernieuwing van de 16de-eeuwse schilderingen in de zijbeuken en zijkapellen, en reconstructieschilderingen (1925-1930) in het schip.

De noordelijke zijkapellen met 16-eeuwse schilderingen werden reeds gerestaureerd. De foto's hiernaast lichten reeds een tipje van de sluier. De restauratie van de schilderingen in de zijbeuken en zijkapellen zal op een gelijkaardige wijze gebeuren.

De gewelfschilderingen in het schip zijn 20ste-eeuwse reconstructieschilderingen. Tijdens de restauratiewerken die volgden op de Eerste Wereldoorlog werden vele schilderingen ontdekt op de gewelven van het middenschip en de zijkapellen.

De verflagen komen los van de ondergrond, en zijn plaatselijk sterk verpoederd. De huidige restauratie omvat het consolideren en fixeren van pleisterwerk en verflagen, het reinigen en bijwerken van de verflaag. Waar de tekeningen volledig verdwenen zijn, worden subtiele reconstructies uitgevoerd in grijstinten (grissailles). Hierdoor ontstaat een "schaduwbeeld" van de oorspronkelijke schildering (zie afbeeldingen hieronder).


1

2

3

4

5

6

7

8

aanduiding van de werkzones

aanduiding van de werkzones

gewelfschilderingen noordelijke zijbeuk

11

12

13

14

15

k3-zlr

k4-zlr

k5-zlr

kme1-lr

kme2-lr

zb3-zlr

zb4-zlr

zb5-zlr
Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand van geinteresseerden in het werk van het dekenaat Leuven. De houder van het bestand, VZW VPW Dekenaat Leuven, is gevestigd te 3000 Leuven, Amerikalaan 29, tel: 016 22 47 42, mail: secretariaat@kerkleuven.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u formulieren en publicaties toe te sturen met betrekking tot onze pastorale en caritatieve doelstellingen. U kan te allen tijden uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners die wij raadplegen om de gegevens te kunnen verwerken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
 © webstek Dekenaat Leuven - 2008 ~ 2018  | gewijzigd op: 24-07-2017
interne verwijzing met mogelijk interne layout interne verwijzing met eigen webbeheer eigen webbeheer